Giften aan goede doelen: aftrekbaarheid en regelgeving

Giften aan goede doelen: aftrekbaarheid en regelgeving

Nederlanders staan onder meer bekend om hun ruimhartige bijdragen aan instellingen die goede doelen nastreven. Als zo’n bijdrage, een schenking, op een goede manier wordt ingekleed, is daar ook nog belastingvoordeel mee te behalen. Sommige giften zijn namelijk geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, waardoor u minder inkomstenbelasting betaalt. Notaris John Diederen geeft nadere uitleg over de wettelijke regelingen omtrent giften aan goede doelen.

Giften aan instellingen
“Iedere belastingplichtige betaalt inkomstenbelasting over zijn of haar inkomen. De wet op de inkomstenbelasting kent ‘persoonsgebonden aftrekposten’, die mogen worden afgetrokken van het inkomen, zodat er per saldo een lager inkomen resteert waarover de belastingplichtige belasting moet betalen”, zegt Diederen. Een voorbeeld van een persoonsgebonden aftrekpost is de alimentatie die iemand betaalt. Daarnaast kan ook een gift onder omstandigheden een persoonsgebonden aftrekpost zijn. De in een bepaald jaar gedane gift vermindert in dat geval het inkomen in dat jaar, zodat er minder inkomstenbelasting hoeft te worden betaald. “Deze regeling geldt alleen voor specifieke giften, namelijk giften die worden gedaan aan een algemeen nut beogende instellingen, een vereniging of een steunstichting.”

Voorwaarden
Hier zijn natuurlijk wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Dus aan welke voorwaarden moet een gift nu precies voldoen, om deze te kunnen aftrekken voor de inkomstenbelasting? Diederen geeft aan dat het daarvoor moet gaan om een gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een vereniging of een steunstichting SBBI.

· Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Zo’n instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Voorbeelden van zo’n type instelling zijn het Rode Kruis of Natuurmonumenten.

· De afkorting SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Een SBBI is een instelling die in de eerste plaats is gericht op een particulier belang, maar tegelijkertijd ook het sociaal belang dient, omdat de activiteiten als maatschappelijk wenselijk worden ervaren.

Een voorbeeld daarvan is de scouting of een amateurvereniging.

· Een steunstichting SBBI is vervolgens een stichting die financiële steun geeft aan een SBBI. Om te kunnen kwalificeren als een SBBI gelden daarnaast nog een aantal aanvullende eisen. Die worden hier nu niet besproken.

Als een stichting of vereniging geen ANBI is, dan kan het vaak wel nog een SBBI zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er wel een maatschappelijk doel wordt gediend, maar niet voor 90% of meer.

Let op het verschil tussen periodieke giften en andere giften
“Voor de vraag of een gift aan een instelling of vereniging zoals hierboven genoemd, volledig of slechts gedeeltelijk kan worden afgetrokken als persoonsgebonden aftrekpost, is het van belang om wat voor soort gift het gaat”, aldus Diederen. “Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘periodieke giften’ en ‘andere giften’. Periodieke giften kunnen volledig worden afgetrokken van het belastbare inkomen, terwijl voor de andere giften beperkingen gelden.”

Andere giften
Andere giften dan periodieke giften zijn niet altijd aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost voor de inkomstenbelasting. “Deze giften zijn pas aftrekbaar als de gift schriftelijk – met bankafschriften of kwitanties – kan worden aangetoond. Een gift aan een collectant op straat (zonder factuur) is dus niet aftrekbaar”, vervolgt Diederen. De omvang van de aftrek van andere giften is bovendien beperkt. Andere giften komen pas voor aftrek in aanmerking als het totaalbedrag van de giften in absolute zin hoger is dan het drempelbedrag van het jaar 2020 van € 60, en daarnaast bovendien hoger is dan 1% van het verzamelinkomen van degene die de gift doet. Ook is er een maximum aan de aftrekbaarheid: de aftrekbaarheid is beperkt tot maximaal 10% van het verzamelinkomen.

Als de gever van de gift ook een partner heeft in de zin van de inkomstenbelasting (daarvoor gelden bepaalde voorwaarden), dan moeten de verzamelinkomens van beide partners bij elkaar worden opgeteld. Diederen verduidelijk dit met een voorbeeld:

U heeft € 500 (aantoonbaar door bijvoorbeeld bankafschriften) geschonken aan een goed doel-instelling. Het verzamelinkomen is € 30.000. U betaalt in de top 37,35 belasting.
De drempel voor aftrek in de inkomstenbelasting is dan € 300 (namelijk 1% van € 30.000) en er is een belastingvoordeel van (€ 500 – € 300 = € 200 x 37,35 % =) € 74,70.

Periodieke giften
Voor eenmalige giften gelden andere regels als het gaat om de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting, dan wanneer sprake is van een periodieke gift.

Wanneer is sprake van een ‘periodieke gift’, zodat het volledige bedrag van de gift(en) kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting?

“Een gift is een periodieke gift als je met de instelling (het goede doel) hebt afgesproken dat je de instelling minstens 5 jaar jaarlijks hetzelfde bedrag zult geven en dat die afspraak uiterlijk eindigt als je overlijdt. Bij een periodieke gift zijn er geen drempels en geen minimum- of maximumbedragen. De afspraak tussen de gever en de instelling moet wel schriftelijk, in een akte, zijn vastgelegd.” Dit kan bij de notaris worden vastgelegd in een notariële akte, of bijvoorbeeld in een standaardakte van de Belastingdienst. Is de periodieke gift niet in een akte vastgelegd, dan is zij niet onbeperkt aftrekbaar.

Als de gift van € 500, uit het vorige voorbeeld, een periodieke gift zou zijn geweest, was er een belastingvoordeel van € 186,75 (37,35% van € 500) in plaats van € 74,70.

Samenvatting en tip
“Bij giften aan goede doelen kan een recht bestaan op aftrek in de inkomstenbelasting. De regeling daarvoor is lastig, omdat er verschillende regels gelden in verschillende gevallen. Zo zijn periodieke giften bijvoorbeeld voor het gehele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting wanneer zij in een akte zijn vastgelegd, terwijl voor andere giften beperkingen gelden”, vat Diederen tot slot samen.

Meer informatie of vrijblijvend advies
Wilt u grote bedragen aan een goed doel geven, dan is het verstandig om advies te vragen bij een notaris of andere deskundige adviseur. U kunt met een goed advies mogelijk belasting besparen.

Neem contact op met een vestiging van Metis Notarissen bij u in de buurt voor een vrijblijvende afspraak. Of laat hier uw gegevens achter en we nemen contact met u op.Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen