Ondernemer, heeft u al bepaald wie de UBO is binnen uw organisatie?

Ondernemer, heeft u al bepaald wie de UBO is binnen uw organisatie?

In 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Het doel van deze wet is om de (uiteindelijk) belanghebbenden bij financiële transacties inzichtelijk te maken en op deze manier witwassen, financiering van terrorisme of andere discutabele geldtransacties tegen te gaan. In de Wwft en het uitvoeringsbesluit is geregeld welke personen aangemerkt worden als ‘politiek prominent persoon’ (ppp’s) en ‘uiteindelijke belanghebbenden’ (ubo’s). De afkorting ‘UBO’ staat voor Ultimate Beneficial Owner en geeft aan welke natuurlijke persoon baat heeft bij een transactie zodat het verschuilen achter BV’s, stichtingen of andere rechtspersonen niet langer mogelijk of zinvol is. Wwft-instellingen zoals banken, verzekeraars, accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen zullen als gevolg hiervan hun cliëntidentificatie-procedure moeten aanpassen.

In dit artikel lichten we het begrip ‘UBO’ verder toe.

Iedere EU-lidstaat, dient een UBO-register te hebben en bij te werken. Deze database is onderdeel van het handelsregister en wordt bewaakt door de KvK.

In het UBO-register worden persoonsgegevens en informatie over het economische belang van de UBO opgenomen. Enkele UBO-gegevens, zoals naam, nationaliteit en aard van de UBO worden openbaar. Privacygevoelige gegevens zoals BSN of onderbouwing voor de UBO worden niet openbaar en zijn alleen beschikbaar voor uw notaris.

Om de UBO binnen een organisatie te bepalen, gelden o.a. de volgende criteria:

  • De natuurlijke persoon die een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon. De grens van 25% van het belang in een entiteit is overigens niet langer een grens maar voortaan een indicatie om een UBO vast te stellen;
  • De natuurlijke persoon die meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering;
  • De natuurlijke persoon is begunstigde van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon.

Elke entiteit dient voortaan verplicht een UBO te hebben. Entiteiten die geen échte UBO hebben, bijvoorbeeld door verspreid aandelenbezit, dienen een hogere leidinggevende als pseudo-UBO aan te wijzen. Bij de UBO gaat het om eigendom en/of zeggenschap.

De registratieplicht geldt overigens niet voor iedereen. De volgende organisaties dienen – wanneer het register bij de KvK operationeel is – wel een UBO-registratie te hebben:

  • BV’s en NV’s;
  • Stichtingen en verenigingen;
  • Rederijen, maatschappen en vof’s, coöperaties en commanditaire vennootschappen;
  • Onderlinge waarborgmaatschappijen;
  • Europees economisch samenwerkingsverbanden;
  • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
  • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs).

Organisaties die afkomstig zijn uit het buitenland maar in Nederland een vestiging hebben, dienen de wetten uit het eigen land te volgen.

Als notaris vragen wij dus mogelijk om een UBO-verklaring. Aan de hand hiervan voeren wij een scan uit om de identiteit van de belanghebbende(n) vast te stellen, maar ook om bijvoorbeeld risicofactoren, de herkomst van gelden, de onderbouwing van een waarde of waardering en de transactiegeschiedenis te checken.
Deze informatie helpt ons om onze klanten door en door te kennen hetgeen hoort bij een integere bedrijfsvoering.

Wilt u weten welke regels er voor u gelden? Neem dan contact op met Metis Notarissen.