Wat u moet weten over de nieuwe wetgeving voor de stichting of vereniging (Wbtr)

Wat u moet weten over de nieuwe wetgeving voor de stichting of vereniging (Wbtr)

Vanaf 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Deze wet is in het leven geroepen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen te verbeteren.

De belangrijkste wijzigingen betreffen toezicht, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid, ontslag van bestuurders en commissarissen, meervoudig stemrecht en belet en ontstentenis. Wat betekent dit voor u en uw stichting of vereniging? Moet u de statuten per direct wijzigen? Nee, dat hoeft niet, maar het is wel aan te raden. Op deze manier weet u zeker dat uw statuten in lijn liggen met de Wbtr.  Maak uw stichting of vereniging klaar voor de toekomst!

Onderstaand vindt u de belangrijkste wijzigingen terug. Ook kunt u door middel van ons stroomschema checken of het nodig is om in actie te komen door uw statuten aan te passen. Uiteraard staan onze specialisten voor u klaar om u met raad en daad bij te staan. Maak vandaag nog een afspraak!

Toezicht

De Wbtr zorgt voor een wettelijke grondslag tot het instellen van een raad van commissarissen of een one-tier board. In een one-tier board bestaat het bestuur uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders zijn belast met het houden van toezicht. U bent niet verplicht tot het instellen van een raad van commissarissen of een one-tier board maar in sommige gevallen is dit wel aan te raden.

Tegenstrijdig belang

De tegenstrijdig belang regeling houdt in dat een bestuurder of commissaris niet mee mag doen in de besluitvorming als hij een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de stichting of vereniging. Als  u door een tegenstrijdig belang in het geheel geen besluit kan nemen, kunt u een ander orgaan van de rechtspersoon aanwijzen om het besluit te nemen. Als dat ook niet mogelijk is dan dient het besluit genomen te worden onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen.

Aansprakelijkheid

De Wbtr bepaalt dat bestuurdersaansprakelijkheid ontstaat in geval van faillissement door onbehoorlijke taakvervulling.

Ontslag van bestuurders en commissarissen

De rechtbank heeft op dit moment al de mogelijkheid om ontslag van een bestuurder of commissaris uit te spreken op grond van handelen in strijd met de wet of de statuten, in het geval wanbeheer of het niet voldoen aan een bevel om inzicht te geven in de organisatie en financiën van een stichting. Met ingang van de Wbtr worden deze gronden voor ontslag uitgebreid. De rechtbank kan ook ontslag van een bestuurder of commissaris uitspreken in het geval van verwaarlozing van haar taak, ingrijpende wijziging van omstandigheden of om andere gewichtige redenen.

Meervoudig stemrecht

Deze regeling houdt in dat een bestuurder of commissaris meer dan één stem kan worden toegekend in de vergadering, maar dat die bestuurder of commissaris nooit meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuursleden of commissarissen bij elkaar opgeteld.

Belet en ontstentenis*

Het wordt verplicht om een belet of ontstentenis-regeling in de statuten op te nemen voor zowel het bestuur als de raad van commissarissen. (Afhankelijk van wat voor u van toepassing is). In de statuten legt u vast hoe te handelen in het geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders of commissarissen. In de statuten bepaalt u ook wanneer sprake is van belet en kunt u een tijdelijke bestuurder of commissaris (gelijkgesteld aan het bestuur) aanwijzen.

*Belet en ontstentenis zijn de formele termen waarmee de afwezigheid van een bestuurder wordt aangeduid. Bij ontstentenis is de bestuurder niet langer in functie. Bij belet is de bestuurde tijdelijk niet in staat zijn functie uit te oefenen. (bijvoorbeeld door ziekte)Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen